TRIỂN LÃM TRANH CỦA HỌA SỸ NGUYỄN MAI THANH

Ngày đăng : 16:27:54 30-01-2016

Tác phẩm ẨN TRONG LÀN NƯỚC  100 X 120 CM

 

hOANG DẠI 90 X 270 CM

 

HỒ THU 90 X90 CM

 

HỒN CÂY 139 X 169 CM

 

HỒNG BAY 105 X 210 CM

 

KHU VƯỜN 90 X 90 CM

MỞ CÁNH 105 X 105 CM

NẮNG NON 105 X 105 CM

 

 

 

 

Tags: