DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI

Ngày đăng : 22:54:44 26-01-2016

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

              1. Phạm Kim Bình      - Chủ Tịch Hội

              2. Nguyễn Bá Trạch    - Phó Chủ Tịch

              3. Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ Tịch

              4. Ngô Thành Nhân     - Ủy Viên

              5. Bùi Anh Hùng          - Ủy Viên

              6. Đỗ Thị Nhài              - Ủy Viên

              7. Đặng Thanh Vân      - Ủy Viên

Tags: